Formålet med en verdivurdering

Formålet med en verdivurdering er å komme frem til en forventet omsetningsverdi for selskapet (aksjene).  Regnskapskollegiet har lang erfaring med å hjelpe til med vurdering av mindre transaksjoner som skal brukes ved salg, fisjon og fusjon. 

Hva en bedrift skal verdsettes til er ingen eksakt vitenskap og på samme måte som med hus eller hyttesalg er det ofte markedet som bestemmer.  Verdien man mener er riktig et år kan av ulike årsaker som bransje, knapphet, grønt skifte, endring av marked, ansatte etc påvirke dette i positiv eller negativ retning året etter.  Den verdien som fremkommer utover bokført verdi i selskapet blir betegnet som goodwill/immateriell eiendel/merverdi. Motsatt vil en negativ goodwill kalles badwill, noe som sjeldent forekommer.

Nøkkeltall i bedriften gir gode indikatorer på verdien:

  • Gjennomsnitt av omsetningstallene de siste årene
  • Gjennomsnitt av driftsresultatet de siste årene (EBIT=inntjening før renter og skatt)
  • Gjennomsnitt av EBITDA (inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) de siste årene
  • Avkastningskrav på egenkapitalen

Har dere behov for å få vurdert verdien i selskapet er det bare å ta kontakt.